Telerau ac Amodau

Mae Hanfod Cymru Cyf yn elusen sydd wedi’i chofrestru yng Nghymru a Lloegr dan rif 10366879 ac a gofrestrwyd fel Elusen rhif 1172179. Hanfod Cymru yw elusen enwebedig Loteri Cymru ar gyfer derbyn arian a gynhyrchwyd ar gyfer achosion da yn sgil gwerthu tocynnau’r loteri.

Swyddfa gofrestredig:

Tec Marina, Penarth, CF64 1SA

 

Diffiniadau

“Hanfod Cymru” yw’r cwmni daliannol cyfyngiedig neu unrhyw endid y mae’n ei reoli.

“Y Wefan” yw unrhyw wefan o dan berchnogaeth neu reolaeth Hanfod Cymru.

“Y Deunydd” yw’r holl ffeiliau gwybodaeth, lluniau, graffeg, testun, sain a fideo, rhaglenni neu ddata a gynhwysir neu sydd ar gael ar y Wefan.

Telerau Defnyddio

1. Mae eich defnydd o’r Wefan hon yn amodol ar ac yn golygu derbyn y telerau a’r amodau hyn, sy’n dod i rym ar y diwrnod cyntaf y defnyddir y safle.

2. Ceidw Hanfod Cymru yr hawl i newid y telerau a’r amodau drwy bostio’r newidiadau ar-lein. Mae eich defnydd parhaus o’r Wefan ar ôl i newidiadau gael eu postio yn dynodi eich bod yn derbyn y telerau a’r amodau fel y cawsant eu haddasu.

3. Mae’r telerau a’r amodau yn berthnasol i unrhyw Wefan dan reolaeth Hanfod Cymru.

4. Rydych yn cytuno i ddefnyddio’r Wefan hon at ddibenion cyfreithlon yn unig, ac yn y fath fodd nad yw’n tresmasu nac yn effeithio ar hawliau trydydd parti, nad yw’n ddifenwol neu nad yw’n amharu ar fwynhad unrhyw drydydd parti sy’n defnyddio’r Wefan.

5. Rhoddir Deunydd ar y Wefan at ddibenion gwybodaeth gyffredinol yn unig, ac ni ddylid dibynnu arno fel cyngor (proffesiynol neu fel arall).

6. Os nad ydych yn cytuno â’r Telerau ac Amodau hyn yn llawn, rhaid i chi roi’r gorau i ddefnyddio’r Wefan ar unwaith.

Nodau Masnach

7. Yr enwau, y delweddau a’r logos sy’n adnabod Hanfod Cymru a’i gwmnïau cyswllt, neu drydydd partïon yw enwau masnach, nodau gwasanaeth neu nodau masnach Hanfod Cymru neu drydydd partïon, ac maent yn destun hawliau dylunio neu hawlfraint.

8. Ni fydd unrhyw beth a gynhwysir yn y Telerau ac Amodau hyn yn cael ei ddehongli fel rhoi unrhyw ganiatâd neu hawl i ddefnyddio unrhyw nod, nod masnach, hawl dylunio neu hawlfraint gan Hanfod Cymru neu unrhyw drydydd parti.

Hawlfraint

9. Mae Hawlfraint yn y Deunydd a welir ar y Wefan yn eiddo i Hanfod Cymru neu drydydd partïon. Cedwir pob hawl benodol.

10. Cewch edrych ar y Deunydd a’i ddefnyddio at ddibenion gwybodaeth ar gyfer eich defnydd personol neu astudiaethau preifat, ond nid at unrhyw ddibenion masnachol neu elw. Ni chaniateir i chi fel arall gopïo, atgynhyrchu, storio, addasu, dosbarthu, lawrlwytho, cyhoeddi, postio, trawsyrru neu ddefnyddio’r Deunydd mewn unrhyw ffordd heb gael caniatâd ysgrifenedig ymlaen llaw Hanfod Cymru neu berchennog trydydd parti perthnasol.

11. Ni chewch addasu, newid na chreu gwaith deilliadol o’r Deunydd.

12. Nid yw Hanfod Cymru yn gwarantu nac yn honni na fydd eich defnydd o’r Deunydd yn tresmasu ar hawliau trydydd partion. Os bydd gan unrhyw berson ymholiad yn ymwneud â pherchnogaeth hawlfraint dylent fynd i Cysylltu â ni (dolen i’r dudalen Cysylltu â ni)

13. Os bydd Hanfod Cymru yn derbyn unrhyw gwyn parthed cynnwys trydydd parti ar y Wefan, bydd yn adolygu’r mater ac yn cael gwared ar unrhyw gynnwys o’r fath ar ei ddisgresiwn llwyr. Ni fydd gan Hanfod Cymru unrhyw atebolrwydd pellach i unrhyw barti mewn achos o’r fath.

14. I wneud cais am ganiatâd i ddefnyddio unrhyw Ddeunydd sydd ar y Wefan, gan gynnwys enw Hanfod Cymru a’i logo, cysylltwch â ni gyda manylion eich cais. Rhaid cael caniatâd i ddefnyddio cynnwys trydydd parti gan y perchnogion trydydd parti perthnasol.

Dolenni i Wefannau

15. Rydych yn defnyddio gwefannau cysylltiedig ar eich menter eich hun ac yn gyfrifol am wirio cywirdeb eu cynnwys. Ni fydd Hanfod Cymru yn gyfrifol am eich defnydd o unrhyw wefan nad yw’n eiddo i Hanfod Cymru neu dan ei reolaeth.

 Ymwadiad

16. Mae Deunydd y Wefan yn cael ei ddarparu heb warantau neu unrhyw gynrychiolaeth arall.  Nid yw Hanfod Cymru yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw golled neu ddifrod, gan gynnwys, heb gyfyngiad, iawndal anuniongyrchol neu ganlyniadol, colli elw, colledion trydydd parti, neu unrhyw golled arall neu ddifrod o gwbl sy’n deillio o, neu mewn cysylltiad â’r defnydd neu golli defnydd o’r Wefan.

17. Nid yw Hanfod Cymru yn gwarantu y bydd y swyddogaethau a gynhwysir yn y Deunydd yn y Wefan yn ddi-dor neu’n rhydd o wallau, y bydd diffygion yn cael eu cywiro, neu y bydd y Wefan hon na’r gweinydd sy’n ei darparu yn rhydd o firysau neu namau.

Polisi Preifatrwydd

18. Mae Hanfod Cymru yn prosesu eich gwybodaeth bersonol yn unol â’i Bolisi Preifatrwydd y gellir ei weld yma.

Cyffredinol

19. Os byddwch yn gwneud cais am unrhyw grantiau drwy’r wefan hon, ceir telerau ac amodau eraill sy’n benodol i’r broses honno o wneud cais.

20. Os bydd unrhyw un o’r Telerau a’r Amodau yn cael eu pennu’n anorfodadwy, yn annilys neu’n anghyfreithlon gan lys o awdurdodaeth gymwys, bydd darpariaeth o’r fath yn cael ei thorri a bydd y telerau sy’n weddill yn goroesi ac yn parhau i fod mewn grym llawn.

21. Bydd y Telerau ac Amodau hyn yn cael eu llywodraethu a’u dehongli yn unol â chyfreithiau Cymru a Lloegr. Bydd unrhyw anghydfod sy’n codi yma yn gyfan gwbl ddarostyngedig i awdurdodaeth llysoedd Cymru a Lloegr.