Polisi Preifatrwydd

Croeso i Hanfod Cymru

Mae gwefan Hanfod Cymru yn un sy’n cael ei rheoli yn y DU ac mae’n cymryd camau rhesymol i gydymffurfio â gofynion Deddf Diogelu Data 1988 y DU (y Ddeddf) o ran y wybodaeth bersonol rydych chi’n ei darparu ar y Wefan.

Mae’r Wefan yn defnyddio system ddiogelwch sy’n diogelu’ch gwybodaeth rhag defnydd annilys. Serch hynny, gan na ellir gwarantu bod unrhyw drosglwyddiadau data dros y rhyngrwyd yn hollol ddiogel, ni allwn sicrhau na gwarantu diogelwch unrhyw wybodaeth rydych chi’n ei throsglwyddo i ni a byddwch yn gwneud hynny ar eich menter eich hun.

Tryloywder

Byddwn bob amser yn egluro’n glir pa ddata rydyn ni’n eu casglu amdanoch chi a pham rydyn ni’n eu casglu. Dim ond er mwyn sicrhau eich bod yn cael gwell profiad ac i’n helpu i wella ein gwasanaethau y byddwn ni’n casglu data.

Diweddaru eich gwybodaeth

Os bydd unrhyw wybodaeth rydych chi wedi’i darparu i ni wrth gofrestru eich manylion ar ein Gwefan yn newid, a fyddech cystal â diweddaru eich proffil trwy fewngofnodi neu trwy ein hysbysu – mae manylion ar gael o dan Cysylltu â Ni.

Gweld eich gwybodaeth

Os hoffech weld y wybodaeth sydd gennym amdanoch chi, mae croeso i chi ofyn am hynny – mae manylion ar gael o dan Cysylltu â ni

Rhestr bostio Hanfod Cymru

Os ydych chi wedi tanysgrifio i’n rhestr bostio i dderbyn diweddariadau a’ch bod am roi’r gorau i’w derbyn, neu unrhyw wybodaeth arall y gallech fod wedi gofyn i ni amdani, gallwch anfon e-bost neu lythyr atom – mae manylion ar gael o dan Cysylltu â ni. Fel arall, gallwch ddewis y ddolen Datdanysgrifio ar waelod unrhyw negeseuon y byddwch yn eu derbyn gennym.

Ceisiadau am Grant

Os byddwch yn gwneud cais, mae’n rhaid i chi fod yn ddeunaw oed o leiaf. Byddwn yn defnyddio unrhyw wybodaeth bersonol rydych chi’n ei rhoi i ni yn unol â Deddf Diogelu Data 1998, ac yn unol â’r hyn a nodwyd yn ystod y broses ymgeisio. Gallwn ddefnyddio eich manylion cysylltu er mwyn rhoi diweddariadau i chi am ein gwaith, (gan gynnwys trwy e-bost, os oes cyfeiriad e-bost wedi ei ddarparu), oni bai i chi nodi y byddai’n well gennych beidio â derbyn gwybodaeth oddi wrthym nad yw’n gysylltiedig â’ch cais neu’ch grant.

Ystadegau’r wefan

Efallai bydd Hanfod Cymru yn monitro patrymau traffig ar ein Gwefan, y defnydd o’r Wefan a gwybodaeth sy’n gysylltiedig â’r Wefan. Byddwn yn gwneud hyn er mwyn i chi allu gwneud y defnydd gorau o’r Wefan. Hwyrach y byddwn yn rhoi ystadegau cyfanredol i drydydd parti dilys, ond ni fydd yr ystadegau hyn yn cynnwys unrhyw wybodaeth a fydd yn datgelu eich hunaniaeth bersonol chi.

Dolenni i wefannau trydydd parti

Nodwch ein bod yn darparu dolenni i wefannau eraill, ac nad yw’r polisi preifatrwydd hwn yn gallu eu rheoli nhw, felly dylech edrych ar bolisi preifatrwydd y gwefannau hynny i gael rhagor o wybodaeth.

Diwygiadau i’r polisi preifatrwydd hwn

Hwyrach y byddwn weithiau’n diweddaru’r polisi preifatrwydd hwn, a bydd amrywiadau o’r fath yn dod i rym ar unwaith wrth iddynt gael eu postio ar y Wefan. Trwy barhau i ddefnyddio’r Wefan ystyrir eich bod yn derbyn y cyfryw newidiadau.

 

Diweddariad diwethaf – Mawrth 2017