Ariannu

Ein Cyfleoedd Ariannu

Yn Hanfod Cymru, ‘roeddem yn gweithredu tair rhaglen ariannu. Yn anffodus, oherwydd penderfyniad Loteri Cymru CBC i alw’r gweinyddwyr ym mis Mawrth 2018, mae Ymddiriedolwyr Hanfod Cymru wedi penderfynu na fydd yn dosbarthu mwy o grantiau, ac y bydd yr elusen yn dod i ben yn ystod haf 2019, unwaith y bydd wedi cyflawni ei holl ddyletswyddau statudol. Ni fydd yn dosbarthu unrhyw grantiau pellach. Nid oes gan Hanfod Cymru unrhyw gyswllt â Sterling Lotteries a brynodd enw Loteri Cymru ym mis Mai 2018.

Grantiau Bach

Roedd y rhaglen hon yn cynnig symiau arian o ychydig gannoedd o bunnoedd hyd at £10,000 ar sail un tro yn unig.

Gwneir ceisiadau drwy ein ffurflen ar-lein, a byddwn yn gofyn am rai dogfennau ategol yn dibynnol ar natur eich cais. Bydd y rhain fel arfer yn cynnwys copi o’r cyfansoddiad, cyfrifon eich sefydliad neu wybodaeth ariannol arall a, lle y bo’n berthnasol, manylion eich trefniadau ar gyfer diogelu plant a / neu oedolion bregus. Darllenwch y canllawiau ymgeisio cyn llenwi eich ffurflen gais.

Yn y rhan fwyaf o achosion byddwn yn ceisio dod i benderfyniad ar sail y wybodaeth hon. Fodd bynnag, ‘rydym yn cadw’r hawl i geisio eglurhad a / neu wybodaeth ychwanegol os fydd yn ein helpu yn ein penderfyniadau.

Os yw’n anodd i chi lenwi’r ffurflen arlein, cysylltwch â ni drwy e-bost a byddwn yn trefnu dull amgen sy’n addas i’ch anghenion. Mae manylion i’w gweld yn yr adran Cysylltu â Ni.

Prif Grantiau

Roedd y rhaglen grantiau hyn yn cynnig symiau arian o rhwng £10,000 a £75,000 am hyd at dair blynedd.

Grantiau Strategol

O dro i dro byddwn yn anelu at ddyfarnu nifer fach o Grantiau Strategol o rhwng £75,000 a £200,000 ar gyfer prosiectau arwyddocaol.

Ym mhob achos bydd grantiau ar gael ar gyfer arian refeniw yn ogystal â rhai elfennau o gyfalaf ac offer.