Cwestiynau

Q

Oes angen i mi gofrestru arlein yn gyntaf i wneud cais?

A

Nag oes. Os ydych chi hanner ffordd trwy lenwi eich ffurflen ac yn gorfod ei adael am gyfnod, bydd y cynnwys yn cael ei arbed a bydd modd i chi ail-agor y ffurflen a pharhau â’r ffurflen o’r fan yr oeddech chi cynt os ydych chi’n defnyddio’r un cyfrifiadur a phorwr. Fel arall bydd yn rhaid i chi ail-gychwyn. FODD BYNNAG ein cyngor cryf yw eich bod yn copio’r cwestiynau o’r ddogfen ganllaw ac yn ateb y cwestiynau gan ddefnyddio rhaglen brosesu geiriau a chopio’r atebion wedyn i mewn i’r ffurflen gais.

Q

Beth yw'r amserlen?

A

Yn anffodus, oherwydd penderfyniad Loteri Cymru CBC i alw’r gweinyddwyr ym mis Mawrth 2018, mae Ymddiriedolwyr Hanfod Cymru wedi penderfynu na fydd yn dosbarthu mwy o grantiau, ac y bydd yr elusen yn dod i ben yn ystod haf 2019, unwaith y bydd wedi cyflawni ei holl ddyletswyddau statudol.

Q

Gall elusen gofrestredig gyflwyno mwy nag un cais?

A

Ar hyn o bryd, byddwn ond yn derbyn un cais gan bob elusen gofrestredig.

Q

Pa fathau o sefydliadau sy'n cael gwneud cais?

A

Ar hyn o bryd, dim ond elusennau cofrestredig sydd yn medru ymgeisio. Yn anffodus, ni fedrwn gefnogi mentrau masnachol na gwaith sy’n cyflawni dyletswyddau statudol.

Q

A oes rhaid i elusen fod o faint arbennig er mwyn cyflwyno cais?

A

Nid ydym yn gosod cyfyngiadau ar ba mor fawr – neu fach gall elusen fod. Fodd bynnag, byddwn am weld strwythur rheoli sy’n briodol i faint a natur y prosiect sydd yn cael ei ariannu.

Q

Oes angen i'r prosiect fod yn un newydd?

A

Na. Nid ydym o reidrwydd yn chwilio am arloesedd pan fo ffyrdd o weithio sydd wedi ennill eu plwy yn briodol a llwyddiannus.
Ni allwn, fodd bynnag, ariannu’n ôl-weithredol – h.y. ariannu gwaith sydd wedi cychwyn cyn i’r grant gael ei ddyfarnu.

Q

A allwn ddefnyddio cyllid o Hanfod Cymru yn ogystal ag arian o ffynonellau eraill?

A

Gallwch. Byddwn yn croesawu hyn am ei fod yn cynyddu gwerth ac effaith unrhyw grant rydym yn rhoi. Fodd bynnag, nid ydym yn ei gwneud hi’n ofynnol i gael arian cyfatebol.

Q

A oes blaenoriaeth yn cael ei roi i brosiectau mwy sydd â mwy o bartneriaid?

A

Na. Er bod partneriaethau weithiau yn briodol ac yn effeithiol, gallant fod yn faich ac yn gymhleth. Byddwn yn canolbwyntio ar weld effaith y prosiect ar eu buddiolwyr, a byddwn yn edrych i weld ei fod yn cael ei ddarparu gan y sefydliad neu’r sefydliadau mwyaf priodol.

Q

A yw’n bosib i ni dderbyn mwy nag un grant ar y tro?

A

Na ddim fel arfer. Fodd bynnag, gallwch wneud cais am grant cyn diwedd grant sydd eisoes yn bodoli os yw hynny o gymorth wrth gynllunio rhywfaint o ddilyniant.

Q

Beth yw'r swm mwyaf o arian y gallwn ni wneud cais amdano?

A

Grantiau Bach – £10,000, gyda’r bwriad y bydd y gwariant wedi’i gwblhau o fewn 12 mis.
Prif Grantiau – £75,000 am hyd at dair blynedd*
Grantiau Strategol – £200,000 am hyd at dair blynedd*.

* symiau am y cyfnod yw’r rhain, nid symiau fesul blwyddyn.

Q

A oes angen i geisiadau gael eu cyflwyno ar-lein?

A

‘Rydym yn annog y defnydd o’n ffurflen gais ar-lein. Fodd bynnag, os hoffech drosolwg o’r cwestiynau yr ydym yn gofyn cyn cwblhau’r ffurflen, gweler y Canllawiau.
Os yw llenwi’r ffurflen ar-lein yn achosi anawsterau i chi, cysylltwch â ni drwy e-bost neu dros y ffôn a byddwn yn trefnu dull gwahanol sy’n fwy addas i’ch anghenion.

Q

A yw’n bosib i unigolion wneud cais?

A

Na. Rhaid i geisiadau fod gan elusennau cofrestredig.

Q

'Rydym yn sefydliad newydd a nid yw ein cyfrifon wedi cael eu cyhoeddi eto. Allwn ni gyflwyno ein cais?

A

Gallwch. Mae’n bosib y byddwn yn gofyn i chi am ddull arall o wiriad (e.e.datganiad banc neu llif arian) ond byddwn yn trafod hyn â chi.

Q

A yw'n werth gwneud cais am y grant lleiaf sydd ar gael os bydd prosiect yn costio llai o arian?

A

‘Rydym yn awyddus i dderbyn ceisiadau sy’n briodol a chymesur â’r prosiect yr ydych yn dymuno ei redeg a’ch gallu i’w gyflawni. Gofynnwch am yr hyn yr ydych ei angen.

Q

Pa fath o brosiectau y gellir eu hariannu?

A

Bydd y gronfa yn ymateb i geisiadau gan geisio adlewyrchu’r anghenion cymdeithasol sydd yn y ceisiadau hynny. Rhaid i geisiadau ddod gan elusennau cofrestredig yn unig. Byddwn yn rhoi blaenoriaeth i fentrau ymarferol sydd wedi eu gwreiddio mewn cymunedau lleol. Bydd y rhain yn dangos eu bod o fudd i’r cyhoedd ac yn elusennol eu natur, ac yn mynd i’r afael ag anghenion addysgol, celfyddydol, diwylliannol a chymdeithasol gan gynnwys (ond heb eu cyfyngu i) y rhai sydd yn cefnogi defnydd neu gaffael o’r iaith Gymraeg.

O fewn addysg,
Byddwn yn ariannu gweithgaredd sy’n disgyn y tu allan i ddarpariaeth statudol ond sy’n cyfoethogi profiad addysgol dysgwyr; prosiectau sy’n mynd i’r afael ag anghydbwysedd o ran mynediad i addysg uwch (e.e. drwy gefnogi sefydliadau sy’n darparu bwrsariaethau) neu sy’n mynd i’r afael ag effaith anghydraddoldeb gymdeithasol ar gyrhaeddiad addysgol.

O fewn y celfyddydau,
Bydd ein pwyslais ar annog a hwyluso cyfranogiad mewn creadigrwydd a gwerthfawrogiad o’r celfyddydau ar lawr gwlad.

O fewn yr maes eang iawn o anghenion cymdeithasol
Byddwn yn cefnogi gweithgarwch sydd yn mynd i’r afael â thlodi neu amddifadedd, ac allgáu cymdeithasol sy’n deillio o ffactorau megis salwch, anabledd, problemau seicolegol, erledigaeth neu rhagfarn.

Rydym yn agored i ariannu prosiectau sydd angen refeniw, cyfalaf neu offer, neu gymysgedd o’r rhain.

Q

A yw'r arian sydd ar gael yng Nghymru yn unig?

A

Ydy. Os yw corff tu allan i Gymru yn dymuno gwneud cais byddai angen iddynt ddangos fod y prosiect, cyflawniad y prosiect a’i buddiolwyr, i gyd o fewn Cymru.

Q

Oes angen i ni sicrhau arian cyfatebol?

A

Nac oes.

Q

Oes angen i ni fonitro a gwerthuso ein prosiect?

A

Oes. Mae gwerthuso’ch gwaith o fudd i chi ac o fudd i ni. Fodd bynnag, bydd dyfnder y dadansoddiad a’r wybodaeth fydd eu hangen yn amrywio’n gyfatebol â’r grant. Fel isafswm, byddwn yn gofyn am adroddiad cynnydd 6 mis ac adroddiad diwedd grant. Bydd angen gwerthusiad manylach ar y Grantiau Strategol a rhai o’r Prif Grantiau ond byddwn yn trafod hyn gyda chi fel rhan o amodau’r grant.

Q

A oes angen i mi ddarllen y Canllawiau?

A

Mae’r Canllawiau wedi eu darparu i’ch helpu i ateb ein cwestiynau ac yn ein cynorthwyo i sicrhau ein bod yn deall eich anghenion i gymharu ar sail debyg wrth asesu ceisiadau. Ni allwn eich gorfodi i’w ddarllen, ond credwn y bydd o fudd i chi wrth wneud eich cais.

Q

Pa mor aml fydd rowndiau Grantiau Bach ar gael?

A

Ein bwriad yw strwythuro rowndiau’r Grantiau Bach fel eu bod yn ymateb i alw yn y modd mwyaf effeithiol, ac y bydd nifer o gyfleoedd i wneud ceisiadau bob blwyddyn.

Q

Pa mor gyflym bydd penderfyniad yn cael ei wneud am Grantiau Bach?

A

Byddwn yn anelu at wneud ein penderfyniadau ac yn rhoi gwybod i ymgeiswyr o’r canlyniad cyn gynted â phosib ar ôl i’r Ymddiriedolwyr benderfynu ar y ceisiau i’w cefnogi. Gall ceisiadau gael eu hariannu yn llawn, yn rhannol neu eu gwrthod. Mewn rhai achosion, gall cais gael ei ohirio i’r rownd ddilynol. Byddwn yn cynnig adborth i ymgeiswyr aflwyddiannus os gofynnir amdano.

Q

Rwyf am dynnu fy hun oddi ar restrau postio

A

Os ydych chi am ddad-danysgrifio o restrau postio Hanfod Cymru ar unrhyw adeg, rhowch wybod i ni drwy gysylltu â ni drwy’r dudalen Cysylltu â ni. Fel dewis arall, dewiswch ‘dad-danysgrifio’ sydd i’w gweld ar waelod ein cylchlythyr.

Q

Telerau ac Amodau

A

Mae Telerau ac Amodau Hanfod Cymru i’w gweld yn yr adran Telerau ac Amodau.

Q

Polisi Preifatrwydd

A

Am wybodaeth am ein Polisi Preifatrwydd, ewch i’n tudalen Polisi Preifatrwydd.

Q

Polisi Hygyrchedd

A

I gael gwybodaeth am ein Polisi Hygyrchedd ewch i’n tudalen Hygyrchedd.

Q

Cymorth pellach

A

Os na allwch ddod o hyd i’r hyn rydych yn chwilio amdano, neu oes gennych unrhyw adborth Cysylltwch â Ni.

Unrhyw gwestiynau ychwanegol?

Os oes gennych gwestiynau ychwanegol sydd heb gael eu hateb yma, Cysylltu â Ni