Cwestiynau

Q

Oes angen i mi gofrestru arlein yn gyntaf i wneud cais?

A

Nag oes. Os ydych chi hanner ffordd trwy lenwi eich ffurflen ac yn gorfod ei adael am gyfnod, bydd y cynnwys yn cael ei arbed a bydd modd i chi ail-agor y ffurflen a pharhau â’r ffurflen o’r fan yr oeddech chi cynt os ydych chi’n defnyddio’r un cyfrifiadur a phorwr. Fel arall bydd yn rhaid i chi ail-gychwyn. FODD BYNNAG ein cyngor cryf yw eich bod yn copio’r cwestiynau o’r ddogfen ganllaw ac yn ateb y cwestiynau gan ddefnyddio rhaglen brosesu geiriau a chopio’r atebion wedyn i mewn i’r ffurflen gais.

Q

Beth yw'r amserlen?

A

Bydd ceisiadau ar gyfer y drydedd rownd o Grantiau Bach yn cau am 11:59 ar 1 Mawrth 2018 – ond serch hynny, anogir ymgeiswyr i beidio aros tan y funud olaf cyn anfon. Byddwch yn ymwybodol y bydd rhagor o rowndiau Grantiau Bach yn ystod 2019, felly peidiwch â phoeni am gael eich cais i mewn os nad yw’n barod.
Byddwn yn anelu at wneud ein penderfyniadau ac yn rhoi gwybod i ymgeiswyr o’r canlyniad yn ystod Ebrill 2018.
Bydd amserlenni ar gyfer y rowndiau hwyrach a’r Prif  Grantiau a Grantiau Strategol yn cael eu cyhoeddi ar y wefan cyn gynted ag y bo modd a’u hybysebu trwy’r cyfryngau cymdeithasol.

Q

Gall elusen gofrestredig gyflwyno mwy nag un cais?

A

Ar hyn o bryd, byddwn ond yn derbyn un cais gan bob elusen gofrestredig. Mae’n bosib y bydd hyn yn newid yn y dyfodol.

Q

Pa fathau o sefydliadau sy'n cael gwneud cais?

A

Ar hyn o bryd, dim ond elusennau cofrestredig sydd yn medru ymgeisio. Yn anffodus, ni fedrwn gefnogi mentrau masnachol na gwaith sy’n cyflawni dyletswyddau statudol.

Q

A oes rhaid i elusen fod o faint arbennig er mwyn cyflwyno cais?

A

Nid ydym yn gosod cyfyngiadau ar ba mor fawr – neu fach gall elusen fod. Fodd bynnag, byddwn am weld strwythur rheoli sy’n briodol i faint a natur y prosiect sydd yn cael ei ariannu.

Q

Oes angen i'r prosiect fod yn un newydd?

A

Na. Nid ydym o reidrwydd yn chwilio am arloesedd pan fo ffyrdd o weithio sydd wedi ennill eu plwy yn briodol a llwyddiannus.
Ni allwn, fodd bynnag, ariannu’n ôl-weithredol – h.y. ariannu gwaith sydd wedi cychwyn cyn i’r grant gael ei ddyfarnu.

Q

A allwn ddefnyddio cyllid o Hanfod Cymru yn ogystal ag arian o ffynonellau eraill?

A

Gallwch. Byddwn yn croesawu hyn am ei fod yn cynyddu gwerth ac effaith unrhyw grant rydym yn rhoi. Fodd bynnag, nid ydym yn ei gwneud hi’n ofynnol i gael arian cyfatebol.

Q

A oes blaenoriaeth yn cael ei roi i brosiectau mwy sydd â mwy o bartneriaid?

A

Na. Er bod partneriaethau weithiau yn briodol ac yn effeithiol, gallant fod yn faich ac yn gymhleth. Byddwn yn canolbwyntio ar weld effaith y prosiect ar eu buddiolwyr, a byddwn yn edrych i weld ei fod yn cael ei ddarparu gan y sefydliad neu’r sefydliadau mwyaf priodol.

Q

A yw’n bosib i ni dderbyn mwy nag un grant ar y tro?

A

Na ddim fel arfer. Fodd bynnag, gallwch wneud cais am grant cyn diwedd grant sydd eisoes yn bodoli os yw hynny o gymorth wrth gynllunio rhywfaint o ddilyniant.

Q

Beth yw'r swm mwyaf o arian y gallwn ni wneud cais amdano?

A

Grantiau Bach – £10,000, gyda’r bwriad y bydd y gwariant wedi’i gwblhau o fewn 12 mis.
Prif Grantiau – £75,000 am hyd at dair blynedd*
Grantiau Strategol – £200,000 am hyd at dair blynedd*.

* symiau am y cyfnod yw’r rhain, nid symiau fesul blwyddyn.

Q

A oes angen i geisiadau gael eu cyflwyno ar-lein?

A

‘Rydym yn annog y defnydd o’n ffurflen gais ar-lein. Fodd bynnag, os hoffech drosolwg o’r cwestiynau yr ydym yn gofyn cyn cwblhau’r ffurflen, gweler y Canllawiau.
Os yw llenwi’r ffurflen ar-lein yn achosi anawsterau i chi, cysylltwch â ni drwy e-bost neu dros y ffôn a byddwn yn trefnu dull gwahanol sy’n fwy addas i’ch anghenion.

Q

A yw’n bosib i unigolion wneud cais?

A

Na. Rhaid i geisiadau fod gan elusennau cofrestredig.

Q

'Rydym yn sefydliad newydd a nid yw ein cyfrifon wedi cael eu cyhoeddi eto. Allwn ni gyflwyno ein cais?

A

Gallwch. Mae’n bosib y byddwn yn gofyn i chi am ddull arall o wiriad (e.e.datganiad banc neu llif arian) ond byddwn yn trafod hyn â chi.

Q

A yw'n werth gwneud cais am y grant lleiaf sydd ar gael os bydd prosiect yn costio llai o arian?

A

‘Rydym yn awyddus i dderbyn ceisiadau sy’n briodol a chymesur â’r prosiect yr ydych yn dymuno ei redeg a’ch gallu i’w gyflawni. Gofynnwch am yr hyn yr ydych ei angen.

Q

Pa fath o brosiectau y gellir eu hariannu?

A

Bydd y gronfa yn ymateb i geisiadau gan geisio adlewyrchu’r anghenion cymdeithasol sydd yn y ceisiadau hynny. Rhaid i geisiadau ddod gan elusennau cofrestredig yn unig. Byddwn yn rhoi blaenoriaeth i fentrau ymarferol sydd wedi eu gwreiddio mewn cymunedau lleol. Bydd y rhain yn dangos eu bod o fudd i’r cyhoedd ac yn elusennol eu natur, ac yn mynd i’r afael ag anghenion addysgol, celfyddydol, diwylliannol a chymdeithasol gan gynnwys (ond heb eu cyfyngu i) y rhai sydd yn cefnogi defnydd neu gaffael o’r iaith Gymraeg.

O fewn addysg,
Byddwn yn ariannu gweithgaredd sy’n disgyn y tu allan i ddarpariaeth statudol ond sy’n cyfoethogi profiad addysgol dysgwyr; prosiectau sy’n mynd i’r afael ag anghydbwysedd o ran mynediad i addysg uwch (e.e. drwy gefnogi sefydliadau sy’n darparu bwrsariaethau) neu sy’n mynd i’r afael ag effaith anghydraddoldeb gymdeithasol ar gyrhaeddiad addysgol.

O fewn y celfyddydau,
Bydd ein pwyslais ar annog a hwyluso cyfranogiad mewn creadigrwydd a gwerthfawrogiad o’r celfyddydau ar lawr gwlad.

O fewn yr maes eang iawn o anghenion cymdeithasol
Byddwn yn cefnogi gweithgarwch sydd yn mynd i’r afael â thlodi neu amddifadedd, ac allgáu cymdeithasol sy’n deillio o ffactorau megis salwch, anabledd, problemau seicolegol, erledigaeth neu rhagfarn.

Rydym yn agored i ariannu prosiectau sydd angen refeniw, cyfalaf neu offer, neu gymysgedd o’r rhain.

Q

A yw'r arian sydd ar gael yng Nghymru yn unig?

A

Ydy. Os yw corff tu allan i Gymru yn dymuno gwneud cais byddai angen iddynt ddangos fod y prosiect, cyflawniad y prosiect a’i buddiolwyr, i gyd o fewn Cymru.

Q

Oes angen i ni sicrhau arian cyfatebol?

A

Nac oes.

Q

Oes angen i ni fonitro a gwerthuso ein prosiect?

A

Oes. Mae gwerthuso’ch gwaith o fudd i chi ac o fudd i ni. Fodd bynnag, bydd dyfnder y dadansoddiad a’r wybodaeth fydd eu hangen yn amrywio’n gyfatebol â’r grant. Fel isafswm, byddwn yn gofyn am adroddiad cynnydd 6 mis ac adroddiad diwedd grant. Bydd angen gwerthusiad manylach ar y Grantiau Strategol a rhai o’r Prif Grantiau ond byddwn yn trafod hyn gyda chi fel rhan o amodau’r grant.

Q

A oes angen i mi ddarllen y Canllawiau?

A

Mae’r Canllawiau wedi eu darparu i’ch helpu i ateb ein cwestiynau ac yn ein cynorthwyo i sicrhau ein bod yn deall eich anghenion i gymharu ar sail debyg wrth asesu ceisiadau. Ni allwn eich gorfodi i’w ddarllen, ond credwn y bydd o fudd i chi wrth wneud eich cais.

Q

Pa mor aml fydd rowndiau Grantiau Bach ar gael?

A

Ein bwriad yw strwythuro rowndiau’r Grantiau Bach fel eu bod yn ymateb i alw yn y modd mwyaf effeithiol, ac y bydd nifer o gyfleoedd i wneud ceisiadau bob blwyddyn.

Q

Pa mor gyflym bydd penderfyniad yn cael ei wneud am Grantiau Bach?

A

Byddwn yn anelu at wneud ein penderfyniadau ac yn rhoi gwybod i ymgeiswyr o’r canlyniad yn ystod Ebril 2018. Gall ceisiadau gael eu hariannu yn llawn, yn rhannol neu eu gwrthod. Mewn rhai achosion, gall cais gael ei ohirio i’r rownd ddilynol. Byddwn yn cynnig adborth i ymgeiswyr aflwyddiannus os gofynnir amdano.

Q

Rwyf am dynnu fy hun oddi ar restrau postio

A

Os ydych chi am ddad-danysgrifio o restrau postio Hanfod Cymru ar unrhyw adeg, rhowch wybod i ni drwy gysylltu â ni drwy’r dudalen Cysylltu â ni. Fel dewis arall, dewiswch ‘dad-danysgrifio’ sydd i’w gweld ar waelod ein cylchlythyr.

Q

Telerau ac Amodau

A

Mae Telerau ac Amodau Hanfod Cymru i’w gweld yn yr adran Telerau ac Amodau.

Q

Polisi Preifatrwydd

A

Am wybodaeth am ein Polisi Preifatrwydd, ewch i’n tudalen Polisi Preifatrwydd.

Q

Polisi Hygyrchedd

A

I gael gwybodaeth am ein Polisi Hygyrchedd ewch i’n tudalen Hygyrchedd.

Q

Cymorth pellach

A

Os na allwch ddod o hyd i’r hyn rydych yn chwilio amdano, neu oes gennych unrhyw adborth Cysylltwch â Ni.

Unrhyw gwestiynau ychwanegol?

Os oes gennych gwestiynau ychwanegol sydd heb gael eu hateb yma, Cysylltu â Ni