Straeon

Dyma gasgliad o’n straeon ni, straeon yr elusennau hynny sydd wedi derbyn grantiau bach gan Hanfod Cymru hyd yn hyn. Ceir amrywiaeth eang o brosiectau celfyddydol, addysgol ac yn maes lles cymdeithasol. Prif nod y cynllun Grantiau Bach yw gwneud gwahaniaeth ar lawr gwlad yng nghymunedau Cymru.  Yn y darnau fideo gallwch weld sut mae grantiau Hanfod Cymru wedi gwneud gwahaniaeth i’r elusennau unigol a phrosiectau penodol. Yn anffodus, o ganlyniad i benderfyniad Loteri Cymru CBC i alw’r gweinyddwyr ym mis Mawrth 2018, mae ymddiriedolwyr Hanfod Cymru wedi penderfynu y bydd yr elusen yn dod i ben yn ystod haf 2019 unwaith y bydd wedi cyflawni’r holl ddyletswyddau sydd ganddi. Ni fydd yn dosbarthu grantiau pellach. Nid oes gan Hanfod Cymru unrhyw gyswllt â Sterling Lotteries a brynodd enw Loteri Cymru ym mis Mai 2018.

Côr Meibion Mynwy

Bydd y grant oddi wrth Hanfod Cymru yn cael ei ddefnyddio tuag at gostau hurio lleoliadau, offer sain newydd a chostau teithio er mwyn mynychu Gŵyl Corau Meibion Cymry Llundain.

Cymdeithas Eistedfodau Cymru

Rhoddodd Hanfod Cymru grant i Gymdeithas Eisteddfodau Cymru er mwyn datblygu ei raglen o weithdai Ffatri Llais a gynhelir led-led Cymru. Nod y rhaglen yw annog cantorion lleol i fynychu diwrnodau hyfforddiant a chystadlu mewn Eisteddfodau lleol.

Leonard Cheshire

Cafodd Leonard Cheshire grant gan Hanfod Cymru er mwyn cynnal Cystadleuaeth Ddawns Strictly Cymru 2018/2019. Mae’r brosiect yn cefnogi pobl ag anableddau ar draws Cymru.

 

Gŵyl Gerdd Ryngwladol Abergwaun

Derbyniodd yr ŵyl grant gan Hanfod Cymru er mwyn llwyfannu dwy gyngerdd ar gyfer pobl ifanc a theuluoedd – edrychwn ymlaen at weld Alaw a Craig Ogden yn perfformio yng ngŵyl eleni.

Cerddorion Ifanc Dyfed

Mae Cerddorion Ifanc Dyfed yn darparu sesiynau cerdd mewn ysgolion led-led Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro a Cheredigion.

Cwmni’r Frân Wen

Theatr ar gyfer pobl ifanc yw Cwmni’r Frân Wen, a’i nod yw grymuso pobl ifanc drwy greu a chyflwyno’r theatr iddyn nhw a rhoi’r cyfle iddyn nhw gymryd rhan. Bydd yr arian yn mynd tuag at gost dylunio, adeiladu a sefydlu Nyth symudol – sef prosiect cyfalaf newydd i greu cartref newydd ar gyfer y cwmni. Bydd y Nyth symudol yn galluogi’r sefydliad i wneud mwy o waith allgymorth mewn cymunedau gwledig.

Clybiau Plant Cymru Kids Clubs

Mae Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs yn sefydliad elusennol gwirfoddol dwyieithog sy’n ceisio helpu cymunedau yn Abertawe a thu hwnt i ddatblygu clybiau gofal plant hygyrch tu allan i’r ysgol. Mae’r clybiau’n digwydd o boptu’r diwrnod ysgol, yn ystod y penwythnos neu yn y gwyliau. Bydd y grant gan Hanfod Cymru yn helpu datblygu cardiau gweithgarwch dwyieithog ar gyfer ei becyn Gweithgarwch Natur, er mwyn codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd gwarchod natur a chadwraeth.

Dawns i Bawb

Grŵp dawns cymunedol yw Dawns i Bawb sy’n ceisio cynnal darpariaeth dawns drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae’n bwriadu defnyddio’r grant oddi wrth Hanfod Cymru er mwyn datblygu ei rhaglen ddawns Dementia yn dilyn llwyddiant ei raglen dawns mewn cartrefi preswyl i’r henoed yng Ngwynedd, Conwy ac Ynys Môn. Mae’r fenter yn dilyn adroddiadau o sawl astudiaeth ymchwil sydd wedi profi y gall y celfyddydau fod o fudd i bobl sy’n byw gyda Dementia.