Straeon

Dyma gasgliad o’n straeon ni, straeon yr elusennau hynny sydd wedi derbyn grantiau bach gan Hanfod Cymru hyd yn hyn. Ceir amrywiaeth eang o brosiectau celfyddydol, addysgol ac yn maes lles cymdeithasol. Prif nod y cynllun Grantiau Bach yw gwneud gwahaniaeth ar lawr gwlad yng nghymunedau Cymru.  Yn y darnau fideo gallwch weld sut mae grantiau Hanfod Cymru wedi gwneud gwahaniaeth i’r elusennau unigol a phrosiectau penodol. Mae’r cynllun Grantiau bach yn cynnig grantiau hyd at £10,000. Os ydych yn meddwl bod eich elusen yn gymwys ar gyfer grant yna ewch at y dudalen Ceisio am Grant er mwyn cael gwybod pryd bydd y rownd nesaf yn agor.

Cylch Meithrin Llechryd

Mae Cylch Meithrin Llechryd yn cynnig gofal plant drwy gyfrwng y Gymraeg i blant sy’n iau nag oedran ysgol, gan wasanaethu ardal Llechryd a’r cylch. Bydd y grant gan Hanfod Cymru yn ei galluogi i brynu adnoddau addysgiadol i’r cylch er mwyn gwella sgiliau rhifedd a ieithyddol y plant.

Neuadd Bentref Rhydlewis

Neuadd bentref leol yw Neuadd Bentref Rhydlewis gyda man chwarae plant ac mae’n  cynnal cyfres o weithgareddau min nos ar gyfer y gymuned leol, gan gynnwys dawnsio llinell, pilates a chlwb ffermwyr ifanc. Bydd yr arian gan Hanfod Cymru yn cael ei fuddsoddi i adfer ac adnewyddu maes chwarae a ffensys.

Cylch Meithrin Llanllwni

Mae Cylch Meithrin Llanllwni yn cynnig y cyfle i rieni plant bach gyflwyno plant i’r Gymraeg. Bydd grant Hanfod Cymru yn cael ei defnyddio i brynu bwrdd gwyn rhyngweithiol er mwyn datblygu sgiliau iaith a rhifedd y plant.

Touch Trust

Prosiect celfyddydau creadigol sy’n pontio’r cenedlaethau yw Touch Trust ar gyfer teuluoedd a gofalwyr di-dâl unigolion sydd ag anawsterau dysgu difrifol a lluosog a salwch sy’n byrhau bywyd. Bydd y prosiect yn cynnig y cyfle i ofalwyr gael hoe fach o’u rolau anodd ac emosiynol, ynghyd â’r cyfle i rannu eu profiadau gyda rhai sydd yn yr un sefyllfa â nhw.

Shared Earth Trust

Cafodd Shared Earth Trust (Fferm Denmarc) ger Llanbed, grant gan Hanfod Cymru i fynd tuag at y gost o gynnal gweithdai sgiliau cadwraeth ac i osod pompren newydd ar un o’i llwybrau.

Canolfan i Deuluoedd Llanybydder

Derbyniodd Canolfan i Deuluoedd Llanybydder grant gan Hanfod Cymru er mwyn parhau a’i gwaith o gefnogi plant a theuluoedd lleol. Mae’r ganolfan yn cefnogi teuluoedd drwy gynnig cyfleoedd chwarae i blant, cynnal grwpiau rhiant a phlentyn yn ogystal â chynnig cyrsiau hyfforddiant. Bwriad y ganolfan yw creu rhwydwaith o gefnogaeth gymunedol i deuluoedd yn yr ardal.

 

Cymorth i Ferched Cymru

Cafodd Cymorth i Ferched Cymru grant gan Hanfod Cymru i fynd tuag at y gost o fynd a’r arddangosfa ‘40 Llais 40 Mlynedd’ ar daith. Pwrpas yr arddangosfa bydd i gofio ac i ddathlu’r holl waith mai Cymorth i Ferched wedi ei gyflawni yn y 40 mlynedd ers ei sefydlu.

Ymddiredolaeth Chardon (Amgueddfa Llandudno)

Derbyniodd Ymddiriedolaeth Chardon, Conwy (Amgueddfa Llandudno) grant gan Hanfod Cymru i ailddatblygu ac ehangu’r cyfleuster presennol i wella’r rhaglen weithgareddau y mae’n gynnig.  Amgueddfa Llandudno yw’r amgueddfa sydd â’r casgliad mwyaf a phwysicaf o arteffactau yn y Gogledd. Mae’n cynnal gweithdai a sgyrsiau allgymorth ynghyd â rhaglen wirfoddoli ar gyfer y gymuned leol.