Hygyrchedd

‘Rydym wedi ymrwymo i ‘hygyrchedd’ – gan wneud ein gwefan yn hawdd i’w defnyddio gan bobl, beth bynnag eu galluoedd neu anableddau ac yn hygyrch i’r gynulleidfa ehangaf posibl.

Addaswch eich profiad ar wefan Hanfod Cymru

Mae ein gwefan wedi cael ei chreu i fod yn ddefnyddiol ar unwaith. Efallai byddwch yn derbyn profiad gwell trwy addasu i gyd-fynd â’ch anghenion unigol. Er enghraifft, efallai y byddwch am:

  • wneud y testun yn fwy
  • gael y testun y safle wedi ei ddarllen i chi.

Cyfyngiadau ar hygyrchedd gwefan Hanfod Cymru

‘Rydym wedi gweithio’n galed ar hygyrchedd ein safle ond efallai y byddwch yn dod o hyd i rai cyfyngiadau megis y rhai isod:

  • Efallai y bydd rhywfaint o’r cynnwys yn gofyn am lefel benodol o ddealltwriaeth ariannol, cyfreithiol neu sector penodedig. ‘Rydym bob amser yn adolygu ein cynnwys cyn cyhoeddi i geisio cyfathrebu mor glir a syml ag y bo modd.
  • Mae rhywfaint o’r cynnwys mewn fformat PDF. Efallai na fydd y cynnwys yn y ffeiliau hyn heb gael eu  tagio’n gyfangwbl neu yn y drefn gywir pan y darllennir  gan ddarllenydd sgrîn. ‘Rydym yn edrych i mewn i hyfforddiant a phrosesau i greu dogfennau PDF hygyrch yn y dyfodol.
  • Os yw sain a chynnwys fideo ar gael ar y wefan, efallai na fyddent gyda chapsiynau neu drawsgrifiadau. Os nad oes trawsgrifiad ar gael pan fydd sain newydd neu gynnwys fideo yn cael ei gyhoeddi, byddwn yn anelu at ychwanegu un cyn gynted â phosibl.
  • Gall y Defnyddiwr cynnwys a gynhyrchir bod yn brin o nodweddion hygyrchedd megis testun alt. Os oes problemau penodol yn cael eu hadrodd byddwn yn edrych am ffyrdd i ni gallu gwella.
  • Pan fyddwn yn cysylltu â, neu ymgorffori cynnwys o wefannau eraill fel Facebook, YouTube, Audioboo, Flickr a WordPress, efallai na fyddent mor hygyrch ag y byddem yn dymuno. Rydym yn defnyddio’r gwefannau hyn oherwydd eu bod yn ffyrdd effeithiol o gyrraedd ein cynulleidfaoedd. Er y gallwn eu hannog i wella, ni allwn reoli eu hygyrchedd.

Adborth

Os ddowch chi o hyd i unrhyw beth  sydd yn anodd i’w defnyddio ar ein safle, rhowch wybod  i ni– ewch i dudalen Cysylltu â ni.

Mae croeso i bawb roi barn adeiladol a sylwadau cadarnhaol a byddent yn cael eu hystyried yn ofalus.

Canllawiau

Pan ‘rydym yn cynllunio, adeiladu a golygu ein gwefannau, rydym yn ymdrechu i greu tudalennau sy’n cydymffurfio â Lefel AA neu uwch y Canllawiau ar Hygyrchedd Cynnwys a osodwyd gan Fenter Hygyrchedd y We (WAI) a’r Consortiwm y We Fyd-eang (W3C). Rydym yn profi am gydymffurfiaeth yn fewnol ac yn aml yn comisiynu, asiantaethau arbenigol annibynnol i archwilio ein gwefan.

Cefnogaeth Ychwanegol

Mae’n bosib y gall gwefan ‘My Web, My Way’ gan y BBC eich cynorthwyo i addasu eich profiad – mae hefyd yn cynnwys fideos a challawiau i’ch helpu. (Nid yw’r tudalennau hyn ar gael yn y Gymraeg).

Ar y safle gallwch ddysgu am nodweddion hygyrchedd eich cyfrifiadur a meddalwedd defnyddiol gallwch osod. Gelwir y rhain yn dechnolegau cynorthwyol.

Os ydych yn cael anhawster wrth ddarllen Cymraeg neu Saesneg, efallai oherwydd nad ydynt yn brif ieithoedd i chi, od gennych ddyslecsia, neu fod nam ysgafn ar eich golwg neu gydag anawsterau dysgu, efallai y byddai’n  ddefnyddiol i chi gael testun y wefan wedi ei ddarllen i chi. Un offeryn sy’n gwneud hyn ar gyfer rhad ac am ddim yw BrowseAloud

Mae’r safonau a chanllawiau yn cael eu datblygu’n benodol ar gyfer cynulleidfaoedd y DU ac ar gyfer eu defnyddio gyda thechnoleg sydd ar gael yn gyffredin yn y DU.

Diweddarwyd y datganiad hwn ddiwethaf ym mis Chwefror 2017, ac mae’n dilyn y cyngor ar ddatganiadau hygyrchedd yn Safon Prydeinig BS 8878.