Amdanom Ni

Mae Hanfod Cymru yn gronfa elusennol genedlaethol newydd sy’n benodol i Gymru, gan ddosbarthu arian a godir at achosion da gan Loteri Cymru i gryfhau bywyd cymunedol yng Nghymru.

Ein nod yw cefnogi prosiectau lleol, ar hyd a lled Cymru. Fel dyfarnwr grantiau cyffredinol byddwn yn ceisio adlewyrchu anghenion a gofynion y rhai sy'n gwneud cais i ni ond bydd ganddom ni bwyslais cychwynnol ar anghenion cymdeithasol, ar y celfyddydau a chreadigrwydd, ac ar brosiectau addysgol.

Rydym wedi strwythuro ein grantiau er mwyn gallu ymateb i brosiectau cymunedol bach sydd angen symiau cymharol fach, yn ogystal ag i fentrau mwy o faint ac yn fwy strategol gyda'r nod o wneud gwahaniaeth sylweddol i fywydau pobl.

Rydym wedi sefydlu fel elusen annibynnol rhif 1172179 sy'n gweithredu ar hyd braich oddi wrth weithredwyr Loteri Cymru, er mwyn sicrhau bod Cymru’n elwa hyd yr eithaf o'r datblygiad newydd cyffrous hwn.

Ein Pobl

Deris Williams

Cadeirydd

Mae Deris wedi gweithio ym maes datblygu cymunedol ers blynyddoedd maith, gan gynnwys un mlynedd ar hugain fel Prif Weithredwr Menter Cwm Gwendraeth. Mae ganddi profiad allweddol wrth ddatblygu partneriaethau rhwng y sectorau gwirfoddol, preifat a chyhoeddus. Mae ganddi gyfoeth o brofiad ac wedi cael ei chydnabod am ei gwaith ar lefel leol, rhanbarthol a chenedlaethol.

Wayne Crocker

Mae Wayne Crocker YH yn Gyfarwyddwr Cymru i’r elusen anabledd dysgu Mencap. Mae ganddo dros 25 mlynedd yn y trydydd sector ac mae’n credu’n angerddol yn yr angen i herio stigma ac i grymuso pobl anabl er mwyn creu'r Gymru y maent yn dymuno byw ynddo.

Mae'n gyn-gadeirydd ar yr elusen datblygu Dolen Cymru-Lesotho ac ar y Grŵp Anabledd Dysgu a Chyfiawnder Troseddol Cymru. Mae'n eistedd ar fainc Gwent fel Ynad Troseddol Oedolion.

Shereen Williams

Mae Shereen Williams yn Swyddog Llywodraeth Leol sy'n cwmpasu Casnewydd a Sir Fynwy. Mae ganddi broffil a sefydlwyd ar gyfer ei gweithgareddau rhyng-grefyddol, ymdrechion i fynd i'r afael â thrais yn erbyn menywod a phriodasau dan orfod, a chefnogi integreiddio cymunedau sydd newydd gyrraedd. Mae hi wedi cael ei chydnabod am ei gwaith datblygu cymunedol, yn ogystal â'i rôl amlwg i gryfhau cydlyniant cymunedol a herio eithafiaeth. Yn wreiddiol o Singapore, mae hi wedi gwneud ei chartref yng Nghymru gyda'i theulu ifanc.

Jonathan Jones

Mae Jonathan Jones yn adnabyddus fel y cyn Brif Weithredwr Bwrdd Croeso Cymru a Chyfarwyddwr Swyddfa Llywodraeth Cymru yn Llundain. Prin yw’r bobl sy’n adnabod Cymru yn well na Jonathan sy’n meddu ar brofiad helaeth o weithio gyda busnesau a mentrau cymunedol lleol ochr yn ochr â marchnata rhyngwladol.

John Watkin

Mae John Watkin wedi gweithio ledled y byd ym maes cynhyrchu teledu am flynyddoedd lawer, tra yn cadw diddordeb personol dwfn mewn cymunedau ac achosion yng Nghymru. Yn byw yng Ngheredigion mae John yn dod â ddealltwriaeth penodol o’r Gymru wledig.

Geraint James

Trysorydd

Mae gan Geraint dros bum mlynedd ar hugain o brofiad fel Cyfrifydd Siartredig. Bu'n Gyfarwyddwr Cyllid Bwrdd Croeso Cymru am flynyddoedd lawer, a gweithio yng Ngardd Fotaneg Cymru lle dechreuodd arbenigo mewn gwaith gydag elusennau. Mae ganddo brofiad helaeth fel Ymddiriedolwr, a threfniadau dosbarthu grantiau.

Siôn Brynach

Prif Weithredwr

Siôn Brynach yw Prif Weithredwr Hanfod Cymru. Mae Siôn yn olynu Marc Phillips, y Prif Weithredwr dros dro a fu’n gyfrifol am sefydlu’r elusen. Mae gan Siôn bron i chwarter canrif o brofiad o gyfathrebu, llywodraethiant ac ymgynghori â rhan-ddeiliaid, yn sgîl ei waith ar gyfer BBC Cymru Fyw, Ymddiriedolaeth y BBC, Nwy Prydain a’r Eglwys yng Nghymru lle bu’n swyddog y wasg i Archesgob Cymru ac yn arweinydd y tîm cyfathrebu. Yn y gorffennol mae wedi bod hefyd yn Riant-Lywodraethwr Ysgol Treganna Caerdydd, ac yn Ymddiriedolwr ar elusennau CTNW, LATCH, a Dolen Cymru.