Amdanom Ni

Mae Hanfod Cymru yn gronfa elusennol genedlaethol sy’n benodol i Gymru sydd â'r nod o gryfhau bywyd cymunedol yng Nghymru.

Ein nod oedd cefnogi prosiectau lleol, ar hyd a lled Cymru. Fel dyfarnwr grantiau cyffredinol roeddem yn ceisio adlewyrchu anghenion a gofynion y rhai a wnai gais i ni ond roedd gannym bwyslais cychwynnol ar anghenion cymdeithasol, ar y celfyddydau a chreadigrwydd, ac ar brosiectau addysgol.

Roeddem wedi strwythuro ein grantiau er mwyn gallu ymateb i brosiectau cymunedol bach sydd angen symiau cymharol fach, yn ogystal ag i fentrau mwy o faint ac yn fwy strategol gyda'r nod o wneud gwahaniaeth sylweddol i fywydau pobl.

Yn anffodus, o ganlyniad i benderfyniad Loteri Cymru CBC i alw'r gweinyddwyr ym mis Mawrth 2018, collodd Hanfod Cymru ei unig ffynhonnell incwm, ac o'r herwydd mae ymddiriedolwyr Hanfod Cymru wedi penderfynu y bydd yr elusen yn dod i ben yn ystod haf 2019 unwaith y bydd wedi cyflawni'r holl ddyletswyddau sydd ganddi. Ni fydd yn dosbarthu grantiau pellach. Nid oes gan Hanfod Cymru unrhyw gyswllt â Sterling Lotteries a brynodd enw Loteri Cymru ym mis Mai 2018.

Rydym wedi ein sefydlu fel elusen annibynnol rhif 1172179.

Ein Pobl

Deris Williams

Cadeirydd

Mae Deris wedi gweithio ym maes datblygu cymunedol ers blynyddoedd maith, gan gynnwys un mlynedd ar hugain fel Prif Weithredwr Menter Cwm Gwendraeth. Mae ganddi profiad allweddol wrth ddatblygu partneriaethau rhwng y sectorau gwirfoddol, preifat a chyhoeddus. Mae ganddi gyfoeth o brofiad ac wedi cael ei chydnabod am ei gwaith ar lefel leol, rhanbarthol a chenedlaethol.

Wayne Crocker

Mae Wayne Crocker YH yn Gyfarwyddwr Cymru i’r elusen anabledd dysgu Mencap. Mae ganddo dros 25 mlynedd yn y trydydd sector ac mae’n credu’n angerddol yn yr angen i herio stigma ac i grymuso pobl anabl er mwyn creu'r Gymru y maent yn dymuno byw ynddo.

Mae'n gyn-gadeirydd ar yr elusen datblygu Dolen Cymru-Lesotho ac ar y Grŵp Anabledd Dysgu a Chyfiawnder Troseddol Cymru. Mae'n eistedd ar fainc Gwent fel Ynad Troseddol Oedolion.

Shereen Williams

Mae Shereen Williams yn Swyddog Llywodraeth Leol sy'n cwmpasu Casnewydd a Sir Fynwy. Mae ganddi broffil a sefydlwyd ar gyfer ei gweithgareddau rhyng-grefyddol, ymdrechion i fynd i'r afael â thrais yn erbyn menywod a phriodasau dan orfod, a chefnogi integreiddio cymunedau sydd newydd gyrraedd. Mae hi wedi cael ei chydnabod am ei gwaith datblygu cymunedol, yn ogystal â'i rôl amlwg i gryfhau cydlyniant cymunedol a herio eithafiaeth. Yn wreiddiol o Singapore, mae hi wedi gwneud ei chartref yng Nghymru gyda'i theulu ifanc.

Jonathan Jones

Mae Jonathan Jones yn adnabyddus fel y cyn Brif Weithredwr Bwrdd Croeso Cymru a Chyfarwyddwr Swyddfa Llywodraeth Cymru yn Llundain. Prin yw’r bobl sy’n adnabod Cymru yn well na Jonathan sy’n meddu ar brofiad helaeth o weithio gyda busnesau a mentrau cymunedol lleol ochr yn ochr â marchnata rhyngwladol.

John Watkin

Mae John Watkin wedi gweithio ledled y byd ym maes cynhyrchu teledu am flynyddoedd lawer, tra yn cadw diddordeb personol dwfn mewn cymunedau ac achosion yng Nghymru. Yn byw yng Ngheredigion mae John yn dod â ddealltwriaeth penodol o’r Gymru wledig.

Geraint James

Trysorydd

Mae gan Geraint dros bum mlynedd ar hugain o brofiad fel Cyfrifydd Siartredig. Bu'n Gyfarwyddwr Cyllid Bwrdd Croeso Cymru am flynyddoedd lawer, a gweithio yng Ngardd Fotaneg Cymru lle dechreuodd arbenigo mewn gwaith gydag elusennau. Mae ganddo brofiad helaeth fel Ymddiriedolwr, a threfniadau dosbarthu grantiau.

Siôn Brynach

Prif Weithredwr

Siôn Brynach yw Prif Weithredwr Hanfod Cymru. Mae Siôn yn olynu Marc Phillips, y Prif Weithredwr dros dro a fu’n gyfrifol am sefydlu’r elusen. Mae gan Siôn bron i chwarter canrif o brofiad o gyfathrebu, llywodraethiant ac ymgynghori â rhan-ddeiliaid, yn sgîl ei waith ar gyfer BBC Cymru Fyw, Ymddiriedolaeth y BBC, Nwy Prydain a’r Eglwys yng Nghymru lle bu’n swyddog y wasg i Archesgob Cymru ac yn arweinydd y tîm cyfathrebu. Yn y gorffennol mae wedi bod hefyd yn Riant-Lywodraethwr Ysgol Treganna Caerdydd, ac yn Ymddiriedolwr ar elusennau CTNW, LATCH, a Dolen Cymru.